We love cookies

klant-ervaring

Cookie beleid

In deze algemene voorwaarden worden de twee partijen hieronder genoemd ‘Creative Cookies’, het digitaal marketingbureau en uitgever van de voorwaarden, en ‘Klant’, de klant van Creative Cookies of eindgebruiker van een Creative Cookies-dienst of product. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke factuur, uitgaande van Creative Cookies. En op elke overeenkomst die de Klant met Creative Cookies aangaat, mits akkoordverklaring met een offerte of prijsvoorstel.

Deze voorwaarden vervangen eventuele andersluidende voorwaarden van de Klant en prevaleren erop.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zouden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. De partijen plegen in dat geval overleg om vervangende bepalingen overeen te komen. Waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 1 – Voorwerp

Creative Cookies verbindt er zich toe ten opzichte van de Opdrachtgever volgende opdrachten uit te voeren:

het leveren van diensten, overeenstemmend met de ondertekende offerte, gedurende een periode overeenstemmend met de ondertekende offerte.
Artikel 2 – Duur & Vergoeding

Bij het verstrijken van de overeengekomen periode, zal er een evaluatiemoment plaatsvinden, en al dan niet een nieuwe overeenkomst worden opgemaakt.

De Opdrachtgever betaalt voor de consultancy diensten aan Creative Cookies een vergoeding met een totaal overeenkomend met de offerte.

Voor verplaatsingen in het kader van deze overeenkomst kan er een kilometervergoeding van 0,5 EUR/Km (ex.BTW) aangerekend. De afstand wordt steeds gemeten tussen de hoofdzetel van Creative Cookies en plaats van de afspraak met de Opdrachtgever.

Artikel 3 – Overeenkomst

Een serviceovereenkomst of huurovereenkomst wordt automatisch verlengd, telkens met de initiële looptijd van het contract, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst de overeenkomst per aangetekend schrijven opzegt. Voor de verlenging blijven dezelfde (geïndexeerde) bedragen gelden.

Artikel 4 – Plaats en tijd

Creative Cookies is vrij zelf te beslissen hoe en wanneer hij zich ten dienste stelt van de Opdrachtgever. Evenwel zal hij ervoor zorgen dat hij steeds telefonisch of per mail bereikbaar is en zal hij zich naar de vestiging van de onderneming begeven wanneer de omstandigheden zulks vereisen.

Artikel 5 – Verplichtingen van Creative Cookies

Het leveren van de diensten, overeenstemmend met de offerte. De offerte is een voorstel voor een middelenverbintenis, en in geen geval een resultaatsverbintenis.

Indien ze daartoe verzocht werd, zal Creative Cookies op periodieke basis haar prestaties rapporteren aan de Opdrachtgever. Indien gewenst kan er periodiek een evaluatiemoment gepland worden, waarin de vooruitgang van het project besproken wordt.

Creative Cookies zal in functie van de keuze van de afgenomen diensten, al dan niet verschillende gespecialiseerde consultants inschakelen ten einde naar best vermogen de diensten te leveren.

Creative Cookies erkent dat alle gebruikte merknamen, codes, logos en afbeeldingen eigendom zijn en blijven van de Opdrachtgever. Creative Cookies zal, op eenvoudig verzoek, alle gegevens aan de Opdrachtgever terugbezorgen. Creative Cookies zal deze gegevens na het verstrijken van de overeenkomst niet meer gebruiken.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

Om een optimale kwaliteit van de diensten te vrijwaren zal de Opdrachtgever zich ervan onthouden om tijdens de looptijd van de overeenkomst soortgelijke diensten door derden of zichzelf te presteren zonder dit voor te leggen aan Creative Cookies.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe, op eenvoudig verzoek, aan Creative Cookies te leveren:

Alle gegevens, toegang of elk materiaal te leveren die/dat Creative Cookies nodig acht voor het verrichten van haar diensten.
Voldoende en correcte informatie en teksten over de producten en/of diensten die de Opdrachtgever aanbiedt.
Elke wijziging in voormelde gegevens of materiaal, alsook elke verandering die invloed kan hebben op de diensten, dient onmiddellijk door de Opdrachtgever aan Creative Cookies te worden meegedeeld. Het niet meedelen van dergelijke wijzigingen maakt het voor Creative Cookies onmogelijk haar verplichtingen uit deze overeenkomst naar behoren te vervullen.

De Opdrachtgever waarborgt en vrijwaart Creative Cookies voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst door hem aan Creative Cookies ter beschikking wordt gesteld, en verzekert dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden, en vrijwaart Creative Cookies tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.

De Opdrachtgever geeft Creative Cookies in het bijzonder het recht op gebruik van al zijn merknamen, tekens, logo’s, teksten, beschrijvingen, afbeeldingen en elk ander materiaal die/dat hij aan Creative Cookies aanlevert voor zover die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Opdrachtgever bevestigt dat deze zijn eigendom zijn, of dat hij daarop de nodige rechten heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar. De Opdrachtgever vrijwaart Creative Cookies tegen elke aanspraak van derden dienaangaande.

Artikel 7 – Confidentialiteit

Alle informatie betreffende een partij, waar partijen bij de totstandkoming en in uitvoering van deze overeenkomst rechtstreeks of onrechtstreeks toegang toe krijgen, wordt als confidentieel beschouwd. Partijen houden zich eraan deze vertrouwelijke informatie uitsluitend te gebruiken voor zover nodig voor de uitvoering van deze overeenkomst. Partijen verbinden er zich toe om hun werknemers en medewerkers, in de ruimste zin van het woord, te weerhouden van enige openbaarmaking of terbeschikkingstelling aan derden van vertrouwelijke informatie.

De verplichting van confidentialiteit geldt niet voor informatie die tot het publieke domein behoort en informatie die op rechtmatige wijze werd verkregen van derden.

Behoudens andersluidend akkoord, laat de Opdrachtgever Creative Cookies toe om in het kader van de ontwikkeling van zijn commerciële activiteit te verwijzen naar de Opdrachtgever als referentie.

Artikel 8 – Facturering en betaling

Alle facturen die de Opdrachtgever van Creative Cookies ontvangt, dienen binnen de 30 (dertig) dagen na factuurdatum door de Opdrachtgever te worden betaald. Alleen betalingen door overmaking op de bankrekening van Creative Cookies zijn bevrijdend. De medewerkers van Creative Cookies zijn niet gemachtigd betalingen in contanten te ontvangen.

Onder bepaalde omstandigen of bepaalde projecten kunnen afspraken worden gemaakt met voorschotten en/of betalingen in schijven.

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de facturen geacht te zijn ontvangen 10 (tien) kalenderdagen na de factuurdatum. De facturen worden geacht te zijn aanvaard bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na hun ontvangst.

Bij laattijdige betaling zijn er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd a rato van 12% per jaar op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal in geval van laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van 250 EUR per factuur.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Creative Cookies is enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn opzet en grove nalatigheid in uitvoering van deze overeenkomst. Creative Cookies is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte en/of incidentele schade en/of inkomstenderving die de Opdrachtgever zou lijden ingevolge de levering van de diensten onder deze overeenkomst. In elk geval en ongeacht de oorzaak, zal de aansprakelijkheid van Creative Cookies beperkt zijn tot de contractuele waarde van de overeenkomst.

De Opdrachtgever erkent dat Creative Cookies geen positief resultaat van de aangeboden diensten kan garanderen en om dezelfde redenen een negatief resultaat niet aan Creative Cookies kan worden toegeschreven. Creative Cookies heeft geen controle over de huidige of toekomstige manier van werken van haar leveranciers in verband met het accepteren van en/of positioneren van advertenties en/of websites. De positionering van de site en/of de advertenties voor de Opdrachtgever kan door de continue verandering in de manier van werken van haar leverancier(s), buiten iedere controle van Creative Cookies om, worden gewijzigd, geweigerd of verwijderd naar goeddunken van de desbetreffende leverancier(s).

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

Creative Cookies behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten,… inclusief de programmeercode in de mate waarin deze als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden. Enige overdracht van enige materialen, concepten,… die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Artikel 11 – Website optimalisatie advies

Het website optimalisatie advies dat door Creative Cookies aan de klant wordt verstrekt, is enkel te gebruiken door de klant, tenzij anders Creative Cookies is afgesproken. Het gebruik van het website optimalisatie advies door andere bedrijven dan de klant is ten strengste verboden, evenals het kopiëren hiervan en/of verveelvoudigen. Per overtreding zal Creative Cookies een boete van 12.500 euro opleggen aan de klant. Voor het kopiëren en wederverkopen van het website optimalisatie advies, zal Creative Cookies een boete rekenen aan de klant van 5.250 euro per verkocht exemplaar.

Artikel 12 – Credit

Behoudens een andersluidende uitdrukkelijk akkoord tussen partijen, zijn wij gerechtigd om onze creaties te signeren en/of te voorzien van ons identificatieteken, dit conform de beroepsgebruiken.

Artikel 13 – Agentschapscommissie

Wanneer Creative Cookies in naam van de klant mediaruimte aankoopt en doorfactureert, dan zal zij hiervoor een agentschapscommissie hanteren. De commissies zijn 20% voor Google Adwords klikbudgetten van minder dan 1000€/maand, 15% van 1000€ tot 5000€/maand en 10% voor meer dan 5000€/maand. Voor alle andere mediabudgetten is de commissie 15%. De agentschapscommissie doet geen afbreuk aan de beheersvergoeding die Creative Cookies vraagt voor het opzetten, beheren en optimaliseren van online marketing campagnes.

Artikel 14 – Termijn van voltooiing

Een door ons opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Wij zijn, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de klant ons dienaangaande per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld. De overschrijding van de opgegeven termijn geeft geen aanleiding tot betaling van een schadevergoeding of het slechts gedeeltelijk betalen van het oorspronkelijke factuurbedrag door de klant.

Artikel 15 – Rapportering

Rapportering door Creative Cookies aan de klant vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. De in de rapporteringen van Creative Cookies genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door Creative Cookies aan de klant in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 16 – Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Indien de klant dit nalaat en de opdracht door ons wordt bevestigd en daartegen binnen de 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en wij met instemming van de klant de uitvoering van de opdracht hebben aangevat, wordt de klant geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 17 – Hosting diensten

Creative Cookies werkt voor de hosting van de websites en webshops samen met een hosting en webserver partner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Creative Cookies de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

Artikel 18 – Domeinnamen

Wanneer de klant een domeinnaam bestelt via Creative Cookies, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Creative Cookies staat als technisch contactpersoon in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Creative Cookies. De overeenkomst is van onbepaalde duur en kan enkel worden opgezegd uiterlijk één maand voor de vernieuwing van de domeinnaamregistratie.

Artikel 19 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Creative Cookies verbindt zich ertoe om enige (bedrijfs-)informatie van de Opdrachtgever die als vertrouwelijk zou kunnen beschouwd worden, vertrouwelijk te behandelen.

Creative Cookies verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. In het kader van de privacywetgeving dient Creative Cookies beschouwt te worden als verwerker van deze persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe Creative Cookies toegang heeft zijn beperkt tot deze persoonsgegevens die in de beheermodule van de website van de Opdrachtgever werden opgenomen zoals inschrijvingen op de nieuwsbrieven, gegevens van de klanten die via de webshop goederen/diensten hebben besteld, gegevens die worden verzameld aan de hand van een contactformulier op de website.

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt binnen de grenzen van de instructies van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal er zelf voor instaan om te zorgen voor een wettelijke basis van deze verwerkingsactiviteit door Creative Cookies ten aanzien van haar Opdrachtgevers.

Creative Cookies verklaart afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beschermen tegen verlies, hacking, vernietiging evenals elke andere vorm van illegale verwerking. In geval Creative Cookies vaststelt dat er een illegale verwerking is gebeurd, zal zij de Opdrachtgever hiervan binnen 48 uur na de ontdekking ervan informeren.

De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de systemen van Creative Cookies en die niet kunnen overgedragen worden dan wel teruggegeven worden aan de Opdrachtgever, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd door Creative Cookies behalve deze persoonsgegevens die Creative Cookies dient te bewaren op basis van een aan haar opgelegde wettelijke verplichting.

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Creative Cookies servers huurt van derden die binnen de Europese Unie worden gehost. Deze derden dienen als subverwerkers te worden beschouwd ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever stemt hiermee uitdrukkelijk in. Creative Cookies verbindt zich ertoe om in de overeenkomst met deze subverwerkers de nodige bepalingen te voorzien opdat deze verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal plaatsvinden.

Creative Cookies is daarnaast ook de Verantwoordelijke voor de Verwerking van uw persoonsgegevens en zal deze verwerking verrichten conform haar privacy policy die u kan consulteren via volgende link: http://localhost/cc_old/legal/.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op overeenkomsten met Creative Cookies is enkel het Belgische recht van toepassing. Bij betwisting over de uitvoering of enige andere aspecten van dit contract zijn de rechtbanken van Hasselt exclusief bevoegd.

Voor je ligt de privacy verklaring van Creative Cookies. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Creative Cookies. Deze verklaring geldt voor de website www.creativecookies.be en de interne werking van Creative Cookies.

 00 Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01 Creative Cookies

Creative Cookies is een digitaal marketingbureau dat zich focust op het digitaal adverteren en op elementen voor de visuele identiteit van bedrijven . Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van visuele uitingen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Creative Cookies verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Creative Cookies neem dan gerust contact op! privacy@creativecookies.be

02 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Creative Cookies, deze worden hieronder toegelicht.

  1. Het versturen van nieuwsbrieven

Creative Cookies stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voor- en achternaam, jouw adresgegevens, e-mailadres en IP-adres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Creative Cookies Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Creative Cookies via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

3. Google Analytics en Google Tag Manager

De website van Creative Cookies verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03 Ontvangers

De gegevens die Creative Cookies ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  1. HubSpot

De nieuwsbrieven worden verzonden met HubSpot. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen HubSpot.

2. Combell

De e-mail van Creative Cookies wordt gehost bij Combell. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Combell.

3. Google

Creative Cookies gebruikt de diensten van Google (o.a. Google Analytics en Google Tag Manager) om te evalueren hoe gebruikers de website gebruiken en hoe efficiënt de Adwords advertenties zijn. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van America. Voor meer informatie, gelieve het privacy beleid van Google te lezen.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken.

4. Facebook

Creative Cookies gebruikt Facebook met inbegrip van de Facebook pixel om te evalueren hoe gebruikers de website gebruiken en hoe efficiënt de Facebook advertenties zijn. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van America. Voor meer informatie, gelieve het privacy beleid van Facebook te lezen.

Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken.

04 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Creative Cookies, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

  1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, naam en voornaam worden opgeslagen in HubSpot. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@creativecookies.be.

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Creative Cookies via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Creative Cookies of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Creative Cookies. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Creative Cookies privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van Creative Cookies ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06 Jouw rechten

  1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Creative Cookies zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Creative Cookies. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Creative Cookies. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Creative Cookies opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Creative Cookies al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Creative Cookies vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Creative Cookies niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Creative Cookies jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@creativecookies.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen de 4 weken te reageren.

07 Plichten

Creative Cookies verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Creative Cookies via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Creative Cookies de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Creative Cookies met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Creative Cookies behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Creative Cookies dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Creative Cookies te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. privacy@creativecookies.be

Onze BELOFTE

Werken aan jouw succes

Geen lange meetings, geen moeilijk vakjargon. Er is genoeg werk aan de winkel. Je kiest voor een partner om resultaten te realiseren op korte en lange termijn. Dus niet twijfelen, vandaag is een perfect moment voor verandering.

Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people.
Steve Jobs
Apple